This page is automatically translated from Romanian into English.

Notificare evenimente corporative HAI

Societatea doreste sa informeze actionarii si investitorii ca la data de 25 august 2023 Consiliul de Administratie al Societatii a aprobat majorarea capitalului social al Societatii de la valoarea nominala de 102.130.890 RON la valoarea nominala de pana la 142.130.890 RON, prin emiterea unui numar de pana la 40.000.000 actiuni noi nominative, dematerializate din Clasa A, cu o valoare nominala de 1 RON, avand fiecare o valoare nominala de 1 RON si o valoare nominala totala de pana la 40.000.000 RON.

Actiunile Noi vor fi oferite spre subscriere dupa cum urmeaza:

I.1. In timpul primei etape, Actiunile Noi vor fi oferite spre subscriere catre actionarii din Clasa A inregistrati in registrul actionarilor Societatii tinut de catre Depozitarul Central S.A., cu data de inregistrare de 14 septembrie 2023, respectiv, daca Consiliul de Administratie va decide ca drepturile de preferinta vor putea fi tranzactionate, de catre persoanele care au dobandit, in perioada de tranzactionare a drepturilor de preferinta, drepturi de preferinta de la actionarii din Clasa A inregistrati in registrul actionarilor Societatii tinut de catre Depozitarul Central S.A., cu data de inregistrare de 14 septembrie 2023; si;

In timpul celei de-a doua etape, orice Actiuni Noi ramase nesubscrise dupa prima etapa, asa cum aceasta este descrisa mai sus, vor putea fi: (a) oferite in cadrul unui plasament privat adresat unor (i) anumiti investitori institutionali si profesionisti din Spatiul Economic European ('SEE') (inclusiv din Romania), care sunt 'Investitori Calificati' in sensul Articolului 2(e) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE ('Regulamentul privind Prospectul'); si/sau (ii) un numar mai mic de 150 de persoane, altele decat Investitori Calificati per Stat Membru; si/sau (iii) investitori carora le pot fi adresate si directionate asemenea plasamente private in mod legal, in conformitate cu exceptiile de la Regulamentul S ('Regulamentul S') din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii ('Legea privind Valorile Mobiliare') si fara sa existe o obligatie de conformare cu orice alte formalitati conform vreunei legi aplicabile, in masura in care si doar daca o investitie in Actiunile Noi nu constituie o incalcare a oricarei legi aplicabile de catre un asemenea investitor ('Plasamentul Privat'); si (b) daca Consiliul de Administratie va decide in acest sens printr-o decizie ulterioara, oferite in cadrul unei oferte publice adresate publicului din Romania ('Oferta Publica'). Orice Actiuni Noi care vor ramane nesubscrise la finalul celei de-a doua etape, vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie prin care se constata rezultatele finale ale Majorarii de Capital Social. Pretul de subscriere pentru o (1) Actiune Noua va fi determinat dupa cum urmeaza: pretul maxim pentru o (1) Actiune Noua aferent primei, respectiv celei de-a doua etape a Majorarii Capitalului Social va fi de 1,27 RON, reprezentand pretul mediu ponderat de tranzactionare al actiunilor de clasa A a Societatii in cele doua luni anterioare prezentei decizii; pretul final va fi determinat printr-o decizie ulterioara a Consiliului de Administratie, avand in vedere conditiile de piata aplicabile la momentul inceperii fiecarei etape a Majorarii Capitalului Social; si pretul pentru o (1) Actiune Noua emisa ca urmare a conversiei de creanta in cadrul celei de-a doua etape a Majorarii Capitalului Social, conform punctului 1.2.3 de mai sus va fi de 1,485 RON. Numarul drepturilor de preferinta emise va fi egal cu numarul actiunilor din Clasa A emise de catre Societate, asa cum este inregistrat in registrul actionarilor al Societatii tinut de Depozitarul Central S.A., cu data de inregistrare de 14 septembrie 2023. Fiecare actionar din Clasa A inregistrat in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. cu data de inregistrare de 14 septembrie 2023 va primi un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul de actiuni detinute Consiliul de Administratie va stabili printr-o decizie ulterioara daca drepturile de preferinta emise actionarilor din Clasa A, sunt transferabile si daca vor fi admise la tranzactionare pe piata AeRO operata de Bursa de Valori Bucuresti. Perioada de exercitare a drepturilor de preferinta va fi de o (1) luna incepand din a treia zi lucratoare dupa incheierea perioadei de tranzactionare a drepturilor de preferinta, fiind ulterioara datei de inregistrare de 14 septembrie 2023. Pentru subscrierea unei Actiuni Noi, pe durata exercitarii drepturilor de preferinta, o persoana trebuie sa detina 2,535876 drepturi de preferinta (dupa caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementarilor in vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central). Un actionar al Societatii inregistrat in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare de 14 septembrie 2023, respectiv, daca este cazul, o persoana care a dobandit, in perioada de tranzactionare a drepturilor de preferinta, drepturi de preferinta de la actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii tinut de catre Depozitarul Central S.A., cu data de inregistrare de 14 septembrie 2023, poate subscrie un numar maxim de Actiuni Noi calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute de respectivul actionar la numarul drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o Actiune Noua (2,535876) (dupa caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementarilor in vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central). In cazul in care numarul maxim de actiuni care pot fi subscrise pe parcursul perioadei de exercitare a drepturilor de preferinta (rezultand prin aplicarea calculului de mai sus) nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care pot fi efectiv subscrise va fi rotunjit in jos la urmatorul numar natural inferior. Detalii cu privire la procedura de subscriere, perioada de subscriere, procedura si metoda de plata, validarea subscrierii, formularul de subscriere etc. cu privire la Actiunile Noi vor fi incluse in Prospectul care va fi aprobat de ASF. I.2. Stabilirea datei de 14.09.2023 ca data de inregistrare, respectiv data de 13.09.2023 ca ex-date, 12.09.2023 ca data participarii garantate, 15.09.2023 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Hotararea Consiliului de Administratie privind majorarea de capital social https://bvb.ro/info/Raportari/HAI/HAI_20230828104837_Raport-Curent-HAI-30-2023-RO.pdf