This page is automatically translated from Romanian into English.

Notificare evenimente corporative CODE

Softbinator Technologies, va informeaza ca in data de 27.09.2023, a avut loc Adunarea Generala Ordinara' si Extraordinara a Actionarilor. In cadrul acestor adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele: I.1 Majorarea capitalului social cu suma de pana la 1.052.042,1 (un milion cincizeci si doua de mii patruzeci si doi virgula unu) RON, prin emisiunea unui numar de pana la 10.520.421 de actiuni noi ordinare, nominative si dematerializate, cu valoare nominala de 0,1 RON per actiune (Actiunile Noi), in urma incorporarii a 34,0867% din profitul nedistribuit aferent anului 2022, dupa cum urmeaza: (i) Actiunile Noi vor fi alocate actionarilor Societatii proportional cu detinerile in capitalul social al Societatii, pentru fiecare 1 actiune deja detinuta va fi alocata 1 Actiune Noua; acest algoritm de distribuire poate suferi modificari in cazul in care numarul total de actiuni emise de Societate se va modifica pana la data de inregistrare stabilita in conformitate cu punctul 8 de pe ordinea de zi AGEA, inclusiv in cazul inregistrarii unei majorari a capitalului social astfel cum aceasta a fost aprobata prin intermediul Deciziei Consiliului de Administratie al Societatii nr. 3/04.08.2023; I.2. Stabilirea datei de 13.12.2023 ca data de inregistrare, respectiv data de 12.12.2023 ca ex-date, 11.12.2023 ca data participarii garantate, 14.12.2023 ca data platii. Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor. https://bvb.ro/info/Raportari/CODE/CODE_20230927161532_CODE-Raport-curent-28-2023-RO.pdf