Newsroom

Notificare evenimente corporative HAI

Holde Agri Invest S.A.,va informeaza ca in data de 27.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba majorarea capitalului social al Societatii, cu suma de 8.008.724 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 64.069.796 lei pana la nivelul de 72.078.520 lei, in urmatoarele conditii:

(i) Majorarea capitalului social se va realiza prin emisiunea unui numar de 8.008.724 actiuni noi, nominative, ordinare – Clasa A, dematerializate, cu o valoarea nominala de 1 leu / actiune;

(ii) Majorarea de capital social se va realiza prin incorporarea rezervelor in cuantum de 8.008.724 lei, iar actiunile ordinare Clasa A nou emise vor fi alocate in mod gratuit tuturor actionarilor Societatii, atat actionarilor detinatori de actiuni ordinare inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la data de 17.05.2022, stabilita de AGEA ca data de inregistrare, cat si actionarilor detinatori de actiuni preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot, inregistrati in registrul actionarilor tinut de Administratorul Unic al Societatii, la data de 14.04.2022, stabilita de Administratorul Unic ca data de referinta pentru AGEA;

(iii) Alocarea actiunilor ordinare Clasa A nou emise se va face in proportie de 1 actiune gratuita ordinara nou emisa pentru fiecare 8 actiuni detinute la data de inregistrare (inclusiv actiuni preferentiale). In situatia in care, urmare a aplicarii raportului de 1/8, rezulta alocarea unui numar de actiuni care nu este numar intreg, numarul de actiuni gratuite nou emise ce urmeaza a fi primite de actionar se va calcula prin rotunjire la intregul inferior. Societatea va compensa actionarii pentru fractiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central S.A.. Suma care va fi compensata de Societate se obtine inmultind fractia cu zece zecimale cu pretul de compensare si rotunjind apoi la doua zecimale rezultatul inmultirii. Pretul de compensare a fost determinat conform art. 176 din Reg. 5/2018 si art. 91 alin (5) din Legea 24/2017 si este de 1,72122 lei/actiune.”

(iv) Majorarea de capital aprobata prin prezenta hotarare va preceda procedura de majorare de capital aprobata prin decizia Administratorului Unic al Societatii din data de 04.03.2022. In acest scop, se autorizeaza Administratorul Unic sa modifice decizia Administratorului Unic din data de 04.03.2022, respectiv pct. 1.1 din respectiva decizie, in sensul: „Consiliul aproba majorarea capitalului social al Societatii prin emiterea unui numar de 32.034.898 actiuni noi nominative, dematerializate din Clasa A, cu o valoare nominala de 1 RON, avand fiecare o valoare nominala de 1 RON si o valoare nominal totala de 32.034.898 RON („Actiunile Noi”) („Majorarea Capitalului Social”). Celelalte prevederi ale Deciziei Administratorului Unic al Societatii din data de 04.03.2022 raman neschimbate.

I.2. Stabilirea datei de 17.05.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 16.05.2022 ca ex – date, 18.05.2022 ca data platii noilor actiuni. 01.06.2022 ca data plații fracțiilor de acțiuni rezultate în urma aplicării raportului de alocare și rotunjirii la întregul inferior

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.