Newsroom

Notificare evenimente corporative BNET

BITTNET SYSTEMS S.A. BUCURESTI, va informeaza ca in data de 20.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba majorarea capitalului social cu suma de 4.804.369,10 lei prin emisiunea a 48.043.691 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune in beneficiul actionarilor (inclusiv in beneficiul Societatii pentru actiunile proprii pe care le detine) inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA. Repartizarea actiunilor nou emise se va face 1 actiune gratuita pentru fiecare 10 actiuni detinute. Majorarea capitalului social se va realiza prin capitalizarea  partiala a primelor de emisiune, in valoare de 4.804.369,10 lei. Scopul majorarii de capital este de a emite actiuni disponibile astfel incat Societatea sa isi poata indeplini obligatiile asumate prin planurile de incentivare aprobate, iar actionarii care decid sa lase actiunile nou-emise la dispozitia Societatii vor primi in schimb o distributie in numerar egala cu 0,15 lei pentru fiecare 10 actiuni detinute la data de inregistrare.

Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la Data de Inregistrare (21 iulie 2022) vor putea opta sa nu sustina planurile de dezvoltare si obligatiile societatii, avand la dispozitie o perioada de 9 zile pentru a alege:

 1. fie sa lase actiunile la dispozitia Societatii (acestea urmand a fi incarcate de Depozitarul Central in contul de trezorerie al Emitentului) si sa primeasca o distributie de numerar in valoare de de 0.15 lei pentru fiecare 10 actiuni detinute la Data de Inregistrare,
 2. fie sa nu sustina Societatea in indeplinirea obligatiilor asumate si sa primeasca o actiune gratuita pentru fiecare 10 actiuni detinute la Data de Inregistrare.

Daca in cazul unui actionar aplicarea proportiei conduce la un numar de actiuni care nu este numar intreg, numarul nou de actiuni ce urmeaza a fi primit se calculeaza prin rotunjire in jos la primul numar intreg. Societatea va compensa actionarii pentru fractiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Suma de compensat se obtine inmultind fractia cu zece zecimale cu pretul de compensare si rotunjind apoi la doua zecimale rezultatul inmultirii. Pretul de compensare va fi egal cu cea mai mare valoare dintre: valoarea de piata stabilita conform Legii si valoarea nominala.

Aprobarea datei de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea), a datei ex-date si data platii, astfel: 21.07.2022 – Data de Inregistrare; 20.07.2022 – Data Ex-date; 12.09.2022 – Data Platii pentru fractiile rezultate din rotunjirea la intregul inferior si pentru contravaloarea actiunilor lasate la dispozitia Societatii; 12.09.2022 – Data Platii pentru actiunile noi, definita ca data la care actiunile nou emise vor fi incarcate in conturile globale ale actionarilor de la data de inregistrare, care nu au ales sa sustina Emitentul in indeplinirea obligatiilor asumate.

II.1. Se aproba majorarea capitalului social cu suma de 3.695.668,4 lei prin emisiunea a 36.956.684 actiuni preferentiale, in conditiile Actului Constitutiv, cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune. Actiunile preferentiale vor fi emise in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA. Majorarea va avea loc in urmatoarele conditii:

 1. Numarul de actiuni nou emise va fi de 36.956.684 cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune si o prima de emisiune ce va fi stabilita in cadrul ofertei publice, de catre Consiliul de Administratie, care este mandatat prin prezenta in acest sens.
 2. Actiunile preferentiale vor fi oferite spre subscriere, in cadrul dreptului de preferinta, actionarilor societatii existenti la data de inregistrare. Perioada de exercitare a dreptului de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in documentul de oferta si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei.
 3. Pentru subscrierea a 10 actiuni noi in cadrul dreptului de preferinta este necesar un numar de 130 drepturi de preferinta. Un detinator de drepturi de preferinta indreptatit sa participe in majorarea de capital poate achizitiona un numar maxim de actiuni preferentiale nou-emise calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute la numarul drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune preferentiala noua. In cazul in care din calculul matematic numarul maxim de actiuni care poate fi subscris in cadrul dreptului de preferinta nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni preferentiale care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit in minus la numarul natural imediat inferior.
 4. Dupa expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, actiunile nou-emise ramase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere in cadrul unei oferte publice.
 5. Actiunile preferentiale ramase nesubscrise dupa oferirea acestora in cadrul ofertei publice vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie prin care se constata rezultatele efective ale majorarii capitalului social si prin care se aproba modificarea actului constitutiv, urmand ca valoarea majorarii capitalului social sa fie determinata prin raportare la actiunile efectiv subscrise in cadrul etapelor mentionate la punctele mai sus.
 6. Actiunile preferentiale care vor fi subscrise in cadrul operatiunii de majorare de capital vor putea fi transformate in actiuni comune la decizia Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, oricand dupa implinirea a 5 (cinci) ani de la data emisiunii de actiuni preferentiale.
 7. Majorarea capitalului social se realizeaza pentru intarirea pozitiei financiare a societatii – cresterea capitalurilor proprii, ceea ce va putea permite Societatii sa finanteze noi proiecte de investitii, sa isi creasca aferent si capitalurile imprmutate, sau dimpotriva, sa isi reduca expunerea fata de credite. Capitalul atras din aceasta operatiune poate fi utilizat, partial sau integral, pentru rambursarea anticipata a uneia sau mai multor emisiuni de obligatiuni ale emitentului. In acest sens, Consiliul de Administratie este mandatat sa decida oportunitatea rambursarii anticipate de obligatiuni, in functie de contextul de piata.
 8. Consiliul de Administratie este autorizat sa intreprinda orice demersuri necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii de majorare de capital social, inclusiv dar fara a se limita la:
 9. contractarea serviciilor necesare pentru intocmirea documentatiei necesare implementarii majorarii de capital social, inclusiv dar fara a se limita la redactarea documentului de prezentare a drepturilor de preferinta, prospectul/prospectul pentru derularea exercitarii dreptului de preferinta, precum si pentru derularea efectiva a majorarii capitalului social;
 10. stabilirea perioadei de subscriere si modalitatile de plata;

iii. stabilirea pretului ofertei, primei de emisiune sau a metodei de determinare a acesteia;

 1. stabilirea tehnicii de inregistrare a ofertei (i.e. utilizand sistemul de tranzactionare al BVB sau prin transfer direct);
 2. stabilirea metodei de desfasurare a ofertei, pretului sau intervalului de pret pentru licitatie, etc;
 3. anularea actiunilor nesubscrise in ultima etapa a emisiunii;

vii. adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotararii de majorare a capitalului social;

viii. modificarea actului constitutiv conform rezultatelor majorarii de capital social;

 1. efectuarea tuturor demersurilor necesare pentru admiterea la tranzactionare pe Piata Reglementata a BVB.

II.2. Stabilirea datei de  10.05.2022 – ca data de inregistrare; 09.05.2022 – ex-date; 11.05.2022 – data platii drepturilor de preferinta.

III.1. Se aproba anularea Hotararea AGEA nr. 15 din 26.11.2020 referitoare la majorarea capitalului social prin emitere unui numar de 30.127.746 actiuni preferentiale, asa cum a fost votata de adunarea generala din 26.11.2020. Retragerea drepturilor de preferinta BNETR10 emise in vederea derularii acestei operatiuni si anularea lor. Aprobarea datei de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea), si a datei ex-date, astfel : 10.05.2022 – Data de Inregistrare; 09.05.2022 – Data Ex-date.

III.2. Se aproba anularea Hotararii AGEA nr. 4 din 27.04.2021 referitoare la majorarea capitalului social prin emiterea unui numar de 24.722.828 actiuni comune, asa cum a fost votata de adunarea generala din 27.04.2021. Retragerea drepturilor de preferinta BNETR12 emise in vederea derularii acestei operatiuni si anularea lor. Aprobarea datei de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea), si a datei ex-date, astfel : 10.05.2022 – Data de Inregistrare; 09.05.2022 – Data Ex-date.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.