Newsroom

Notificare evenimente corporative BNET

BITTNET SYSTEMS S.A. BUCURESTI, va informam ca in data de 27.04.2021, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba majorarea capitalului social cu suma de 16.956.596,60 lei prin emisiunea a 169.565.966 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune in beneficiul actionarilor (inclusiv in beneficiul Societatii pentru actiunile proprii pe care le detine) inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de DEPOZITARUL CENTRAL la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA. Repartizarea actiunilor nou emise se va face in proportie de 6 actiuni gratuite pentru fiecare 10 actiuni detinute. Daca in cazul unui actionar aplicarea proportiei de 6/10 conduce la un numar de actiuni care nu este numar intreg, numarul nou de actiuni ce urmeaza a fi primite se calculeaza prin rotunjire la intregul inferior. Societatea va compensa actionarii pentru fractiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Suma de compensat se obtine inmultind fractia cu zece zecimale cu pretul de compensare si rotunjind apoi la doua zecimale rezultatul inmultirii. Pretul de compensare va fi egal cu cea mai mare valoare dintre: valoarea de piata stabilita conform Legii si valoarea nominala.

I.2. Stabilirea datei de 21.07.2021 – ca data de inregistrare; 20.07.2021 – ca ex-date; 22.07.2021 – data platii actiunilor noi; 03.08.2021 – data platii pentru fractiile rezultate din rotunjirea la intregul inferior.

II.1. Se aproba majorarea capitalului social cu suma de 2.826.099,50 lei prin emisiunea a 28.260.995 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune in beneficiul actionarilor (inclusiv in beneficiul Societatii pentru actiunile proprii pe care le detine) inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA. Repartizarea actiunilor nou emise se va face 1 actiune gratuita pentru fiecare 10 actiuni detinute.Majorarea capitalului social se va realiza prin capitalizarea partiala a primelor de emisiune in valoare de 2.826.099,50 lei, suma ce va fi distribuita actionarilor de la data de inregistrare care aleg sa sustina Societatea. Scopul majorarii de capital este de a emite actiuni disponibile astfel incat societatea sa isi poata indeplini obligatiile asumate prin planurile de incentivare aprobate, iar actionarii care decid sa lase actiunile nou-emise la dispozitia societatii vor primi in schimb contravaloarea acestora proportional cu numarul de actiuni detinute fata de suma totala de distribuit. Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la Data de Inregistrare (21 iulie 2021) vor putea opta sa nu sustina planurile de dezvoltare si obligatiile societatii, avand la dispozitie o perioada de 9 zile pentru a alege:

(i) fie sa lase actiunile la dispozitia Societatii (acestea urmand a fi incarcate de Depozitarul Central in contul de trezorerie al Emitentului) si sa primeasca o distributie de numerar in valoare de de 0.1 lei pentru fiecare 10 actiuni detinute la Data de Inregistrare,

(ii) fie sa nu sustina Societatea in indeplinirea obligatiilor asumate si sa primeasca o actiune gratuita pentru fiecare 10 actiuni detinute la Data de Inregistrare.

Daca in cazul unui actionar aplicarea proportiei conduce la un numar de actiuni care nu este numar intreg, numarul nou de actiuni ce urmeaza a fi primite se calculeaza prin rotunjire in jos la primul numar intreg. Societatea va compensa actionarii pentru fractiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Suma de compensat se obtine inmultind fractia cu zece zecimale cu pretul de compensare si

rotunjind apoi la doua zecimale rezultatul inmultirii. Pretul de compensare va fi egal cu cea mai mare valoare dintre: valoarea de piata stabilita conform Legii si valoarea nominala.

II.2. Stabilirea datei de  21.07.2021 – ca data de inregistrare; 20.07.2021 – ex-date; 03.08.2021 – data platii pentru fractiile rezultate din rotunjirea la intregul inferior si pentru contravaloarea actiunilor lasate la dispozitia Societatii; 10.09.2021 – data platii pentru actiunile noi, definita ca data la care actiunile nou emise vor fi incarcate in conturile globale ale actionarilor de la data de inregistrare, care nu au ales sa sustina Emitentul in indeplinirea obligatiilor asumate.

III.1. Se aproba majorarea capitalului social prin realizarea de noi aporturi în forma baneasca din partea actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de DEPOZITARUL CENTRAL la Data de Inregistrare ce va fi stabilita de AGA. Majorarea de capital social este supusa aprobarii adunării generale a actionarilor

prin derogare la prevederile art. 12.6 din Actul Constitutiv. Majorarea va avea loc in urmatoarele conditii:

a. Numarul de actiuni nou emise va fi de 24.722.828 cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune si o prima de emisiune a carei formula de calcul este decisa de Adunarea Generala: formula de calcul prima emisiune: [ (pret mediu de tranzactionare ultimele 30 zile ) / factor de ajustare ] – 0,1

factor de ajustare: 1,15.

Pretul mediu va fi calculat in functie de data depunerii in format fizic sau transmiterea in format electronic la registratura ASF a Prospectului/Prospectului Proportionat aferent majorarii.

b. Majorarea capitalului social se realizeaza prin oferirea actiunilor noi spre subscriere, in cadrul dreptului de preferinta, catre:

  • actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta majorarii capitalului social care nu si-au instrainat drepturile de preferinta in perioada de tranzactionare a acestora si
  • persoanelor care au dobandit drepturi de preferinta, inclusiv prin cumparare, in perioada de tranzactionare a acestora

c. După expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, actiunile nou-emise ramase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere in cadrul unui plasament privat, la un pret ce va fi mai mare decat pretul oferit actionarilor conform pct. a) de mai sus.

d. Drepturile de preferinta vor fi tranzactionabile in cadrul pietei relevante administrata de Bursa de Valori Bucuresti, in conformitate cu reglementarile specifice acestei piete.

e. Numarul drepturilor de preferinta emise va fi egal cu numarul actiunilor emise de Societate inregistrate in registrul actionarilor, fiecarui actionar inregistrat in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta majorarii de capital social urmand sa ii fie alocat un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul actiunilor detinute.

f. Pentru subscrierea a 10 actiuni noi in cadrul dreptului de preferinta este necesar un număr de 100 drepturi de preferinta. Un detinator de drepturi de preferinta indreptatit sa participe in majorarea de capital poate achizitiona un numar maxim de actiuni nou-emise calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute la numarul drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune noua. In cazul in care din calculul matematic numarul maxim de actiuni care poate fi subscris in cadrul dreptului de preferinta nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit in minus la numarul natural imediat inferior

g. Perioada de exercitare a dreptului de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in prospectul/prospectul proportionat de oferta si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei.

h. Actiunile ramase nesubscrise dupa oferirea acestora in cadrul unui plasament privat vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie prin care se constata rezultatele efective ale majorarii capitalului social si prin care se aproba modificarea actului constitutiv, urmand ca valoarea majorarii capitalului social sa fie determinata prin raportare la actiunile efectiv subscrise in cadrul etapelor mentionate la punctele de mai sus.

i. Drepturile de alocare a actiunilor subscrise in cadrul celor doua etape vor fi tranzactionabile in cadrul pietei relevante administrata de Bursa de Valori Bucuresti, in conformitate cu reglementarile specifice acestei piete.

III.2 Stabilirea datei de 21.05.2021 – ca data de inregistrare; 20.05.2021 – ex-date; 24.05.2021 – data platii pentru drepturile de preferinta.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.

Echipa BT Capital Partners