Newsroom

Notificare evenimente corporative ALW

 VISUAL FAN S.A. , va informeaza ca in data de 12.10.2021, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1.Se aproba majorarea capitalului social al Societatii, cu suma de 555.550 RON, de la nivelul actual al capitalului social de 111.110 RON pana la nivelul de 666.660 RON in urmatoarele conditii:

a) Majorarea capitalului social se realizeaza prin emisiunea unui numar de 5.555.500 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,1 lei / actiune.

b) Majorarea de Capital Social se va realiza prin incorporarea rezervelor, iar actiunile nou emise vor fi alocate in mod gratuit actionarilor Societatii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central – S.A. la data de 09.02.2022 stabilita ca data de inregistrare („Data de Inregistrare”).

c) Raportul de subscriere este de 5 (cinci) actiuni nou emise Ia 1 (unu) actiune detinuta la data de inregistrare.

I.2. Stabilirea datei de 09.02.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 08.02.2022ca ex – date, 10.02.2022ca ca data plății.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.